Teori Feminis Sara Mills

2016-3-1Kerangka teori yang digunapakai untuk kajian ini termasuk kritikan sastera feminis dan stilistik dan juga gabungannya seperti yang dicadangkan oleh Sara Mills iaitu Analisis Stilistik Feminis 1998. Teori-teori dasar yang berkaitan ialah Teori Bahasa Sosial Semiotik Halliday 1978 dan juga Teori Linguistik Kritikal

Related product

Latest News